모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

YG-1 giành được sự khen thưởng từ ‘Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng’ trong ‘Giải thưởng Dự án World Class 300 2019’

company

/ Nov 16, 2019

Vào ngày 4 tháng 11, YG-1 đã nhn được s khen thưởng t ‘B trưởng B Thương mi, Công nghip và Năng lượng’ trong sự kiện ‘M rng Công nghệ’ ti ‘ Gii thưởng D án World Class 300 2019’ ti trung tâm hi ngh Coex, Seoul Hàn Quc. YG-1 được công nhn là đóng góp cho sự phát trin th trường xut khu vi s phát trin công ngh và thúc đy vic làm liên tc.

Bui l này có s tham gia ca khong 100 người t các vin h tr liên quan và các doanh nghip va và nh xut sc, có tim năng phát trin cao và cung cp cht lượng công vic tt.

Tng cng 25 doanh nghip (bao gm YG-1) đã được trao thưởng bi B trưởng B Thương mi, Công nghip và Năng lượng, và ca các doanh nghip va và nhỏ, các doanh nghiệp khi nghip.

‘D án World Class 300’ là mt d án do Chính ph Hàn Quc thúc đy, bng cách cung cp h tr k thut, phát trin th trường, nhân lc, tài tr, tư vn, v.v. cho các công ty va và nh có kh năng và tim năng phát trin lên tm thế gii.

S kin này được t chc bi ‘B Thương mi, Công nghip và Năng lượng’ và‘ B doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khi nghip’, được giám sát bi ‘Vin phát trin công ngh Hàn Quc’ và được tài tr bi ‘Tp đoàn công nghip Hàn Quc’.