모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Giải pháp cho gia công Titan - Phay YG-1

product

/ Aug 28, 2019

  Cùng vi xu hướng toàn cu nhn mnh vào tính bn vng và thân thin vi môi trường, nhu cu gia công vt liu mi ngày càng tăng. Nhng vt liu mi này được s dng rng rãi trong các ngành công nghip như Hàng không vũ tr, Ô tô và Công ngh sinh hc đòi hi khái nim trng lượng nh, hiu sut cao da trên đ bn cao, chng ăn mòn và chu nhit. ‘Titanium’, mt trong nhng vt liu mi này có đ dn nhit thp và đ bn cng, dn đến nhit ct cao trong khi gia công. Nhng yếu t này dn đến hao mòn dng c nhanh chóng và gim hiu sut ct ca dng c ct. Dao phay ngón YG-1 cung cp các gii pháp ti ưu hóa ngay c đi vi các loi vt liu khó ct này.

 

 ‘TitaNox Power’ được thiết kế đc bit cho gia công Titanium vi công ngh thiết kế và lp ph đc đáo, và nó có kh năng chng mài mòn, chng ăn mòn và kh năng chu nhit cao. Ngoài ra, lưỡi ct ti ưu giúp gim bt vn đ st m và cho thy mc đ n đnh cao nht khi gia công tc đ cao. Loi 4 lưỡi cắt gi đ n đnh cao và tc đ thoát phoi nhanh vi thiết kế lõi kép đc đáo, cho phép tiến hành được trên c ng dng phay rãnh và phay biên dạng. Loi 5 lưỡi cắt được thiết kế nhiu rãnh xon khác nhau giúp gim rung và cho hiu sut tuyt vi trong quá trình gia công tc đ cao.

 

  ‘V7 Plus’ cũng là mt trong nhng phay ngón hiu sut cao ca YG-1 vi thiết kế chuyên dng và công ngh phủ đặc biệt. Thiết kế không phân chia và đa xon giúp gim đ rung và tiếng n có th xy ra trong quá trình gia công,tăng đ n đnh gia công.Ngoài ra, thiết kế hình dng lưỡi cắt ti ưu giúp ci thin quá trình di chuyn phoi và tc đ loi b phoi trong quá trình gia công đ đt hiu qu gia công tt hơn.

 

  ‘Sine Power’ được thiết kế đc bit cho các ngành công nghip sn xut hàng không vũ tr và năng lượng đòi hi phi ct bỏnhiu Titan. Thiết kế cnh ct hình sóng ti ưu giúp gim rung và tiếng n khi gia công. Thiết kế rãnh xoắn cho phép hình thành và thoát phoi ti ưu bước tiến và đ sâu ct cao, đồng thời cung cp độ bóng b mt tuyt vi hơn các công c ct thô thông thường.

 

   YG-1 đang dn đu ngành công c ct, cung cp các sn phm sáng to được ti ưu hóa cho tng vt liu và hin thc hóa s hài lòng ca khách hàng vi s h tr k thut chuyên nghip.