모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Chủ tịch Song của YG-1 tham dự 'Diễn đàn thế giới’ tổ chức bởi Trung Tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA)

company

/ July 11, 2019

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2019, Ch tch Hokeun Song đã tham d "Din đàn thế gii” vi ch đ “Có s đt phá mi nào trong môi trường thương mi quc tế nhiu biến đng?" được t chc ti khách sn JW Marriott Seoul, Hàn Quốc.

 

Din đàn này được ra mt vi mc đích chia s thông tin, tho lun các chính sách, kết ni và h tr các doanh nghip va và nh trong kinh doanh quc tế, đng thi t chc các diễn đàn và hi tho thường xuyên.

 

Ti din đàn này, khong 200 người t B GTVT (B Thương mi, Công nghip và Năng lượng), KOTRA (Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mi Hàn Quc), các thành viên din đàn và nhân viên liên quan đã tham gia vào bui thuyết trình và tho lun.

 

Ch tch Song đã trình bày ti phiên tho lun vi tư cách là người đng đu b phn thương mi và đã tho lun v các cơ hi và hướng kinh doanh mi đến Th trường mới min Nam.


 

 

 

 ​ ​