모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

YG-1 được chọn là ‘Công ty hàng đầu ngành hàng không Incheon’

company

/ Jan 10, 2019

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2018, YG-1 đã nhn chng nhn là "Công ty hàng đu ngành hàng không Incheon" t mt l trao gii cho "Công ty hàng đu và triển vọng ca ngành hàng không Incheon’’ được t chc ti Michuhol Tower Incheon, Hàn Quc.

"Công ty hàng đu và trin vng ca ngành hàng không Incheon" là mt h thng mà thành ph Incheon la chn các công ty có năng lc tuyt vi v công ngh hàng không trong s các công ty có tr s ti Incheon đ thúc đy ngành hàng không vũ tr, là đng lc và tăng trưởng mi cho Incheon.


Thành ph Incheon đã chn 14 công ty bao gm YG-1 và s h tr phát trin công ngh và kinh doanh toàn cu đ tr thành công ty ct lõi ca ngành hàng không Incheon trong tương lai.