모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Chủ tịch Song đã tham dự ‘Diễn đàn Thế giới’, được tổ chức bởi KOTRA

company

/ Jan 10, 2019

Vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, Ch tch Hokeun Song đã tham d ‘Din đàn Thế gii’, được t chc bi KOTRA ti Khách sn JW Marriott Seoul, Hàn Quc.

Din đàn thế gii’ ra mt đ cung cp thông tin chia s, tho lun chính sách, kết ni và h tr toàn cu hóa kinh doanh ca các doanh nghip va và nh và thường xuyên t chc các cuc hp và hi tho.

 

Ti din đàn này, khong 200 người t MOTIE (B Thương mi, Công nghip và Năng lượng), KOTRA (Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mi Hàn Quc), các thành viên din đàn và nhân viên có liên 

 

Ch tch Song đã trình bày ti phiên tho lun vi tư cách là người đng đu b phn thương mi và chia s kinh nghim và li khuyên ca mình cho các doanh nghip va và nh đ thâm nhp th trường nước ngoài.