HOME > Introduction of Company > Domestic Corporations
 
Headquarters
  211, Sewolcheon-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
(ZIP : 21300 )
Incheon Plant
  211, Sewolcheon-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
(ZIP : 21300 )
Ansan Plant
  201, Byeolmang-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea (ZIP : 15418 )
Gwangju Plant   186-13, Hanamsandan 9beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Korea (ZIP : 62243 )
Chungju Plant   68, Chungjusandan 3-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Korea (ZIP : 27325 )
Seoul Branch
  37, Jungang-ro, Guro-gu, Seoul, Korea
(ZIP : 08224 )
Daegu Branch  

599, Dalseo-daero, Dalseo-gu, Daegu 704-919, Korea
(ZIP : 42709 )

Songdo Center
Technology Institute
  120, Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
(ZIP : 21999 )
HONAM OFFICE   186-13, Hanamsandan 9beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Korea (ZIP : 62243 )
PUSAN OFFICE   248, Gamjeoncheon-ro, Sasang-gu, Busan, Korea
(ZIP : 46989 )